ครูจารุณี สุทธิสวรรค์
เว็บครูแหวว
ติดตาม Facebook ครูแหวว ครูนก ไปเว็บโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 ไปเว็บครูนก ครูวรสรวง

 

 
 
ผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ ข้อมูลส่วนตัว
ผลงานรางวัล
ที่ตนเอง ได้รับ
ผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ
Best Practice
การเผยแพร่ผลงาน
ทางสื่อมวลชน
ผลงานด้านนวัตกรรม ข้อมูล ประวัติส่วนตัว
ผลงานด้านการวิจัย ผลงานนักเรียน
ผลงานด้านการวิจัย
วิจัยในชั้นเรียน
การเผยแพร่งานวิจัย
ในชั้นเรียน
การอบรม/ประชุมสัมนา
ศึกษาดูงาน
การเป็นวิทยากร
และจัดนิทรรศการ
ผลงานรางวัล
นักเรียนและโรงเรียน
การประกวดนาฏศิลป์ไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ประจำปี 2552 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ebook
การประกวดนาฏศิลป์ไทย
ชิงถ้วยพระราชทาน
ผลการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม นักเรียน
ภาคเหนือ ประจำปี 2552

เสียงสะท้อน
ครูผู้มีอุดมการณ์
และจิตวิญญาณครู

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ศิลปะการแสดงพื่นเมือง
ของภาคเหนือ
แบบทดสอบ
เรื่องการแสดงพื้นเมือง
ของท้องถิ่นภาคเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ การประกวดนาฏศิลป์ไทย งานศิลปหัตถกรรม ปี 53   สมุดเยี่ยม
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ปี 52
การประกวดนาฏศิลป์ไทย
ชิงถ้วยพระราชทาน ปี 53
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ปี 53
  บอร์ดเยี่ยมชม และ
แสดงความคิดเห็น
 
 

 
 
 
รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน สพฐ. ระดับภาคเหนือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ศิลปะการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ฟ้อนเมือง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ฟ้อนสาวไหม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ฟ้อนไต หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ฟ้อนเงี้ยว หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบำซอ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ฟ้อนดาบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ฟ้อนเจิง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กลองสะบัดชัย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กลองมองเซิง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ซอ
ฟ้อนเมือง ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนไต ฟ้อนเงี้ยว ระบำซอ ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง กลองสะบัดชัย กลองมองเซิง ซอ
 
 
 
   
 
 
   
 
 
วันครู วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ 2555
       
หนังสือภาพ ขอบคุณบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
หนังสือภาพ ขอบคุณผู้บริจาค
เครื่องคอมพิวเตอร์

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ