วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice
“การเสริมสร้างกระบวนการคิด ประดิษฐ์ท่านาฏศิลป์”
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
วิธีการปฏิบัติดังกล่าว สามารถนำเสนอขั้นตอนการดำเนินงาน ( Flow Chart )  ดังนี้

ผลการดำเนินการ
จากการดำเนินการ “การเสริมสร้างกระบวนการคิด ประดิษฐ์ท่านาฏศิลป์” ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) ที่ผ่านมา ส่งผลดีต่อคุณภาพสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านผู้เรียน
ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดที่ดียิ่งขึ้น อันเกิดจากการที่ครูผู้สอนได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดประดิษฐ์ท่ารำอย่างสร้างสรรค์ โดยผ่านกระบวนการของกลุ่ม และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสะท้อนผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ร่องรอยผลงานที่ปรากฏ

๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวนร้อยละ ๙๐มีผลงานการเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการคิดประดิษฐ์ท่ารำ อย่างน้อย ๒ เพลง เพลงละ มากกว่า๗ รูปแบบ (ตามจำนวนกลุ่มการเรียนรู้ ของนักเรียน) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวนร้อยละ ๙๐มีผลงานการเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการคิดประดิษฐ์ท่ารำ อย่างน้อย ๒ เพลง เพลงละ มากกว่า๗ รูปแบบ ( ตามจำนวนกลุ่มการเรียนร ู้ของนักเรียน )
 
 


ปีการศึกษา ๒๕๕๐
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีผลงานการเรียนรู้จากการคิดประดิษฐ์ภาษาท่าประกอบเพลง ซึ่งมีท่าทางที่แตกต่างไปจากครูผู้สอน จำนวน ๒ เพลง ได้แก่ เพลงข้ามถนน และเพลงนกน้อย โดยมีทั้งหมด๑๐ รูปแบบ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีผลงานการเรียนรู้จากการคิดประดิษฐ์ภาษาท่าประกอบเพลง ซึ่งมีท่าทางที่แตกต่างไปจากครูผู้สอน จำนวน ๒ เพลง ได้แก่ เพลงเขมรกำปอ และ เพลงแว่วเสียงแคน โดยมีทั้งหมด ๙ รูปแบบ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผลงานการเรียนรู้จากการคิดประดิษฐ์ภาษาท่าประกอบเพลง ซึ่งมีท่าทางที่แตกต่างไปจากครูผู้สอน จำนวน ๒ เพลง ได้แก่ เพลงลาวต่อนก และ เพลงรำโคม โดยมีทั้งหมด ๙รูปแบบ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีผลงานการเรียนรู้ในการประดิษฐ์ภาษาท่าประกอบเพลง ซึ่งมีท่าทางที่แตกต่างไปจากครูผู้สอน จำนวน ๒ เพลง ได้แก่ เพลงล่องน่านเล็ก และเพลงระบำดอกบัว โดยมีทั้งหมด ๗รูปแบบ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีผลงานการเรียนรู้ในการประดิษฐ์ภาษาท่าประกอบเพลง ซึ่งมีท่าทางที่แตกต่างไปจากครูผู้สอน จำนวน ๒ เพลง ได้แก่ เพลงเพื่อนไทย และเพลงนกขมิ้น โดยมีทั้งหมด ๑๐รูปแบบ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลงานการเรียนรู้ในการประดิษฐ์ภาษาท่าประกอบเพลง ซึ่งมีท่าทางที่
แตกต่างไปจากครูผู้สอน จำนวน ๒ เพลง ได้แก่
ขอไทยอยู่เป็นไทย และเพลง เราสู้ โดยมีทั้งหมด๑๐รูปแบบ

๒) นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ร้อยละ ๑๐๐ มีผลงานการเรียนรู้ ที่เกิดจากกระบวนการคิดประดิษฐ์ท่ารำ อย่างน้อย ปีการศึกษาละ ๒ ผลงาน โดยมีผลงานรวม ทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน ๒๑ ชุดการแสดง นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ร้อยละ ๑๐๐ มีผลงานการเรียนรู้ ที่เกิดจาก กระบวนการคิดประดิษฐ์ท่ารำ อย่างน้อย ปีการศึกษาละ ๒ ผลงาน โดยมีผลงานรวม ทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน ๒๑ ชุดการแสดง

ปีการศึกษา ๒๕๔๗
มีผลงานการเรียนรู้การประดิษฐ์ชุดการแสดงขึ้นใหม่ จำนวน๒ ชุด ได้แก่

 1. ฟ้อนนบมะลิกาเทวี
 2. ฟ้อนหัตถศิลป์ล้านนา

ปีการศึกษา ๒๕๔๘
มีผลงานการเรียนรู้การประดิษฐ์ชุดการแสดงขึ้นใหม่ จำนวน๖ ชุด ได้แก่

 1. ฟ้อนนครเชียงใหม่
 2. ฟ้อนมองเซิง
 3. ฟ้อนจัยยะมังคละสะบัดชัย
 4. ฟ้อนขันดอก
 5. ฟ้อนดอกเอื้อง
 6. ฟ้อนกาสะลอง

ปีการศึกษา ๒๕๔๙
มีผลงานการเรียนรู้การประดิษฐ์ชุดการแสดงขึ้นใหม่ จำนวน๔ ชุด ได้แก่

 1. ฟ้อนร่มฟ้าบารมี
 2. ฟ้อนผางดอก/ผางประทีป
 3. ฟ้อนนาฏลีลาล้านนา
 4. ฟ้อนซอไหว้สา ร่มฟ้าบารมี
 5. ฟ้อนซอไหว้สามหาราชันย์

ปีการศึกษา ๒๕๕๐
มีผลงานการเรียนรู้การประดิษฐ์ชุดการแสดงขึ้นใหม่ จำนวน๕ ชุด ได้แก่

 1. ฟ้อนเย็นศิระด้วยพระบารมี
 2. ฟ้อนยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน
 3. ฟ้อนผางประทีปปูจา
 4. ฟ้อนสวยดอก

ปีการศึกษา ๒๕๕๑
มีผลงานการเรียนรู้การประดิษฐ์ชุดการแสดงขึ้นใหม่ จำนวน๔ ชุด ได้แก่

 1. ฟ้อนปูจาพระแม่แก้วของแผ่นดิน
 2. ฟ้อนจุ้มสะหรีมาลีล้านนา
 3. ฟ้อนวิถีคนเมือง
 4. ฟ้อนดารารัศมี
๓) นักเรียนร้อยละ ๘๐มีผลงานการเรียนรู้ ที่เกิดจากกระบวนการคิด ประดิษฐ์ท่านาฏศิลป์ เผยแพร่แก่สาธารณชนและได้รับรางวัล ในระดับต่างๆ นักเรียนร้อยละ ๘๐มีผลงานการเรียนรู้ ที่เกิดจากกระบวนการคิดประดิษฐ์ท่านาฏศิลป์ เผยแพร่แก่สาธารณชนและได้รับรางวัลในระดับต่างๆ
   
การเผยแพร่ผลงานระดับภูมิภาคและระดับชาติ
ปี ๒๕๔๙
-การแสดงพิธีเปิด ในงานพิธีมอบป้ายโรงเรียน
ต้นแบบโรงเรียนในฝัน ณ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย กรุงเทพ ฯ (ฟ้อนร่มฟ้าบารมี)
-การแสดงพิธีเปิดในงานศึกษาธิการสัญจร ภาคเหนือ
ณ กาดเธียเตอร์อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
จ.เชียงใหม่ (ฟ้อนผางประทีป)
ปี ๒๕๕๐
-การแสดงพิธีเปิด ในงานประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนไทยรัฐวิทยาระดับประเทศ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย (ฟ้อนยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน)
- การแสดงพิธีเปิด ในงานมหัศจรรย์เด็กไทย : มหกรรมปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี (ฟ้อนเย็นศิระด้วยพระบารมี)
ผลงานรางวัลที่เกิดจากกระบวนการคิดประดิษฐ์ท่า
ปี ๒๕๔๗

- รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานตามความสนใจ(นาฏศิลป์) ช่วงชั้นที่ ๑ เรื่อง จังหวะตบแผละจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
-รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานศิลปะ(นาฏศิลป์) ช่วงชั้นที่ ๒ เรื่อง ภาษาท่าประกอบค่าวฮ่ำกำเมือง จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
- รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานศิลปะ(นาฏศิลป์) ช่วงชั้นที่ ๓ เรื่อง ฟ้อนนบมะลิกาเทวี จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
ปี ๒๕๔๙
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดนาฏศิลป์พื้นเมือง ประกอบดนตรีพื้นเมือง ผสมกลองล้านนา ระดับประถมศึกษา ระดับประเทศจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฟ้อนซอไหว้สา
มหาราชันย์)
ปี ๒๕๔๙
- รางวัลชนะเลิศ การประกวดนาฏศิลป์พื้นเมือง ประกอบดนตรีพื้นเมือง ผสมกลองล้านนา ระดับประถมศึกษา ระดับประเทศจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฟ้อนซอไหว้สา
มหาราชันย์)
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดนาฏศิลป์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระดับมัธยมศึกษา ระดับภาคเหนือ (ฟ้อนซอไหว้สา ร่มฟ้าบารมี)
ปี ๒๕๕๑
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดนาฏศิลป์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชิงถ้วยพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ระดับภาคเหนือ (ฟ้อนปูจาพระแม่แก้วของแผ่นดิน)
ปี ๒๕๕๒
-รางวัลชนะเลิศ การประกวดนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ “เก่งสร้างชาติ” (ฟ้อนวิถีคนเมือง)
๔) นักเรียนร้อยละ ๘๐มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ร้อยละ๘๐มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
- นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ร้อยละ๑๐๐ มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
( ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม และผลสรุปจากการเขียนบรรยายสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรม)
๕) นักเรียนร้อยละ ๘๐มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม และมีเจตคติที่ดี ในการอนุรักษ์สืบทอด - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ร้อยละ๘๐ มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม และมีเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์สืบทอด
- นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ ร้อยละ ๑๐๐ มีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม และมีเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์สืบทอด
( ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม และผลสรุปจากการเขียนบรรยายสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรม )

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ร่องรอยผลงานที่ปรากฏ

ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ ที่ส่งเสริมทักษะการคิดได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

 

ผลงานรางวัลที่ได้รับ ในปี ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒

 1. - ครูดีในดวงใจ ( สพท.เชียงใหม่ เขต ๓ )

- รางวัลเหรียญทอง แผนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
( สพท.เชียงใหม่ เขต ๓ )
- รางวัลเหรียญทอง แผนการสอนบูรณาการ (สพท.เชียงใหม่ เขต ๓ )
- รางวัลเหรียญทอง งานวิจัยในชั้นเรียน ( สพท.เชียงใหม่ เขต ๓ )
๒๕๔๘-ชนะเลิศ ครูไทยรัฐวิทยาดีเด่น ระดับภาคเหนือ ( มูลนิธิไทยรัฐ )
- บุคลากรต้นแบบ สาขานาฏศิลป์ โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
( สพท.เชียงใหม่ เขต ๓ )
๒๕๔๙ -ชนะเลิศโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
( สพท.เชียงใหม่ เขต ๓ )
- ชนะเลิศ นวัตกรรมทางการศึกษา ด้านการเรียนการสอน ( สพฐ. )
๒๕๕๐ -ครูผู้สอนดีเด่น ช่วงชั้นที่ ๑ ( สพท.เชียงใหม่ เขต ๓ )
-ครูดีในดวงใจ ( สพท.เชียงใหม่ เขต ๓ )
- รางวัลงานวิจัยในชั้นเรียนยอดเยี่ยม ระดับภาคเหนือ
( สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา )
- ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับจังหวัด( สกสค.เชียงใหม่ )

- ครูผู้สอนดีเด่น ช่วงชั้นที่ ๑ ( สพท.เชียงใหม่ เขต ๓ )
-ครูต้นแบบผู้นำปฏิรูปการเรียนการสอน ระดับเหรียญทอง
( สพท.เชียงใหม่ เขต ๓ )
- รางวัลเหรียญทอง ผลงานทางวิชาการ ( สพท.เชียงใหม่ เขต ๓ )
- รางวัลคุรุสดุดี ( สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา )
- รางวัล ชนะเลิศการประกวดผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best
Practice) ช่วงชั้นที่ ๑-๒ ( กลุ่มโรงเรียนแกนนำการขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน ของโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน )
- รางวัลชนะเลิศครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์(ระดับจังหวัด)
๒๕๕๒ -ครูดีในดวงใจ (สพฐ.)

ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ ที่ส่งเสริมทักษะการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถเป็นแบบอย่าง

ผลงานการเผยแพร่ผลงาน /การเป็นวิทยากร / แหล่งศึกษาดูงาน
ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒
๑) การจัดนิทรรศการผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ซึ่งจัดโดย มูลนิธิไทยรัฐ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในวันที่ ๒๓ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๐ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

๒) การจัดนิทรรศการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ และการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ในคลินิกครูดีมืออาชีพ เนื่องงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๐ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๕๐ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก

๓) การจัดนิทรรศการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ และการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ในงานมหัศจรรย์เด็กไทย : มหกรรมปฏิรูปการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๕๐ ณศูนย์ประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี

๔) การจัดนิทรรศการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงาน ชาวเชียงใหม่น้อมใจเทิดไท้มหาราชัน ๘๐ พรรษาซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๑- ๕ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐๐ ปีจังหวัดเชียงใหม่

๕) การจัดนิทรรศการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมสัมมนาตามโครงการปฏิรูปการเรียนการสอน ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ : กิจกรรมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต ๓ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ หอประชุมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่

๖) การจัดนิทรรศการเรื่อง “การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์”ในงานการปฏิรูปการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓

๗) การจัดนิทรรศการ เรื่อง“การขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน”
ในงานการประชุมโครงการคิดสัญจร วันที่ ๓-๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ช่วงชั้นที่ ๑-๒ จาก กลุ่มโรงเรียนแกนนำการขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน ของโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณีอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๘) การจัดนิทรรศการเรื่อง “ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ” ในงานการคัดเลือกครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
วันทื่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

๙) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) ในงานประชุมสัมมนา “ครูดีในดวงใจ”ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรม
ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ฯ

๑๐) การจัดนิทรรศการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) ในงาน “ภาพความสำเร็จ โรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนา” ในวันที่ ๑๕-๑๖มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

๑๑) การเผยแพร่ผลงานในรูปแบบการเป็นแหล่งศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่คณะครู และหน่วยงานที่สนใจ ทั้งในเขตพื้นที่การศึกษา และนอกเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการจักกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ ดังต่อไปนี้
- โรงเรียนบ้านเชิงดอย ( ดอยสะเก็ดศึกษา ) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
- โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ศึกษาดูงานเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายนพ.ศ. ๒๕๔๙
จังหวัดระนองจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ตศึกษาดูงานเมื่อวันที่
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคใต้ จำนวน ๘ โรงเรียน จังหวัดชุมพร ๑๕ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
- โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ศึกษาดูงานเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคมพ.ศ. ๒๕๕๐
- โรงเรียนบ้านห้วยห้อม และ โรงเรียนบ้านหนองขวาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานเมื่อวันที่ ๒๐มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
- โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ศึกษาดูงานเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๕๐
- โรงเรียนบ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๒๒กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ ( บ้านงอบ ) อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๒๐กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒ ( บ้านสาขันหอม ) อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานเมื่อวันที่ ๔ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
- โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานเมื่อวันที่ ๒๕มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
- โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานเมื่อวันที่ ๑๔กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๒) วิทยากรอบรมให้ความรู้ และเผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นาฏศิลป์ ในโครงการพัฒนาวิชาชีพครู ชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
๑๓) วิทยากรอบรมให้ความรู้ และเผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นาฏศิลป์ ในงาน การอบรมครูและนักเรียนแกนนำ โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน เพื่อแก้ปัญหาอนาคตของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านา ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้น

 
 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ