หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ศิลปะการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ
ระบำซอ
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ฟ้อนเมือง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ฟ้อนสาวไหม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ฟ้อนไต หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ฟ้อนเงี้ยว หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบำซอ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ฟ้อนดาบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ฟ้อนเจิง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กลองสะบัดชัย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กลองมองเซิง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ซอ
ฟ้อนเมือง ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนไต ฟ้อนเงี้ยว ระบำซอ ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง กลองสะบัดชัย กลองมองเซิง ซอ
เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม ในกลุ่นสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( นาฎศิลป์ )
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของการแสดง ลักษณะของการแสดง เครื่องดนตรี
เครื่องแต่งกาย และโอกาสที่ใช้ในการแสดง ระบำซอ
 
 
แบบทดสอบ เรื่องการแสดงพื้นเมืองของท้องถิ่นภาคเหนือ
 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อีบุคส์
ภาพข้างบนเป็น ภาพตัวอย่าง ของ ซีดี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของท้องถิ่นภาคเหนือ ในซีดี จะมีเสียงบรรยายและวิดีโอการแสดงพื้นเมืองของท้องถิ่นภาคเหนือ ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อได้ทางอีเมล์้ของครูแหววได้ค่ะ

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ