การเป็นวิทยากร และจัดนิทรรศการ
ปี พ.ศ. 2549
 
กลับหน้า การเป็นวิทยากร และจัดนิทรรศการ
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
การเป็นวิทยากร
 
การเผยแพร่ผลงานการเรียนรู้ และ การแสดงพิธีเปิด
ในงานพิธีมอบ ป้ายโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
วันที่  ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙ 
ณ ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย กรุงเทพ ฯ
ระดับชาติ
 
การเผยแพร่ผลงานการเรียนรู้ห้องเรียนปฏิรูป เรื่อง “รำไทยพัฒนาชีวิต” 
และการแสดงพิธีเปิด ในงานศึกษาธิการสัญจร ภาคเหนือ
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๙
ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว  จ.เชียงใหม่
ศึกษาธิการสัญจร ภาคเหนือ
 
 
นิทรรศการ  เรื่อง  “การพัฒนานวัตกรรม ด้านการเรียนการสอนนาฏศิลป์”  
ในงานมหกรรมการประกวด นวัตกรรมทางการศึกษา ภาคเหนือ
วันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๔๙
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
 
 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ