การเป็นวิทยากร และจัดนิทรรศการ
ปี พ.ศ. 2551
 
กลับหน้า การเป็นวิทยากร และจัดนิทรรศการ
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
การเป็นวิทยากร
 
การนำเสนอผลงาน และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง   
เรื่อง  “การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของท้องถิ่นภาคเหนือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖”

ในงาน โครงการปฏิรูปการเรียนการสอน ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ    
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 
นิทรรศการ  เรื่อง  “การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์”  
ในงานการปฏิรูปการเรียนการสอน ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑   ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต 3
Best  Practice
 
นิทรรศการ  เรื่อง  “การขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน”  
ในงานการประชุมโครงการคิดสัญจร
วันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
 
นิทรรศการ  เรื่อง  “การสอนนาฏศิลป์”  ในงานการอบรมครูศิลปะ
 วันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๑   ณ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
 
นิทรรศการ  เรื่อง  “ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ”  
ในงานการคัดเลือกครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
วันทื่ ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
 
นิทรรศการ  เรื่อง  “ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ”
ในงาน การอบรมครูและนักเรียนแกนนำ กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มล้านนา
วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
 
 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ