ประวัติส่วนตัว
ครูแหวว
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
ชื่อ จารุณี สุทธิสวรรค์ ( นามสกุลเดิม ลิมปนานนท์ )
ชื่อเล่น แจ๋วแหวว ( เด็กๆเรียก ครูแหวว )
วัน เดือน ปีเกิด ๒๓พฤษภาคม ๒๕๑๔
เริ่มรับราชการ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๗
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ครู เชี่ยวชาญ คศ.๔
สถานที่ทำงาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) ๓๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐ โทรศัพท์ ๐๕๓– ๔๕๙๐๐๘
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๒๗๙ หมู่ ๗ ตำบล แม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๘๐
โทรศัพท์ ๐๕๓- ๔๕๙๒๗๐
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑- ๙๕๑๐๓๙๙
E-mail
คู่สมรส นายวรสรวง สุทธิสวรรค์(ครูนก) ครู ชำนาญการพิเศษ คศ. ๓ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก)
บุตรธิดา ๑. เด็กหญิงนาฏนฤตย์ สุทธิสวรรค์ (น้องนัฏ)
๒. เด็กชายธนกฤต สุทธิสวรรค์ (น้องเน็ต)
   
 
 

 

 
 

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (๒๕๒๗)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพะเยาพิทยาคมอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา(๒๕๒๙)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่สาขานาฏศิลป์ไทย วิชาเอกละคร(๒๕๓๑)
ระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปนส.) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สาขานาฏศิลป์ไทย วิชาเอกละคร นาง (๒๕๓๓)
ระดับปริญญาตรี (ศษ.บ) เกียรตินิยมอันดับ ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาประถมศึกษา (๒๕๓๕)
 
ระดับปริญญาโท (ศษ.ม) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาประถมศึกษา(๒๕๓๙)
 
 
 

 

 
 
ผลงานความภาคภูมิใจและความสำเร็จในการศึกษา
๒๕๓๐-๒๕๓๓ ได้รับการคัดเลือกให้แสดงนาฏศิลป์ไทยในโอกาสต่างๆ มากมาย (ระบำ รำ ฟ้อน เซิ้ง ละคร โขน)
 
๒๕๓๑ ได้รับคัดเลือกให้แสดงละครในงานประจำปี ณ โรงละครแห่งชาติ เรื่อง รถเสน โดยรับบทเป็น นางเมรี
 
๒๕๓๒ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น
 
๒๕๓๓ สอบคัดเลือกได้อันดับที่ ๑ เป็นนักเรียนทุนนริศรานุวัดติวงศ์ และแสดงหน้า พระที่นั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ตำหนักบ้าน ปลายเนิน
 
๒๕๓๖ รับพระราชทานปริญญาบัตรเกียรตินิยมอันดับ ๑ และได้รับพระราชทานเหรียญ เรียนดี จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 
๒๕๔๐ รับพระราชทานปริญญาบัตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 
 
 

 

 
 
ประวัติการรับราชการ

วัน-เดือน-ปี

ตำแหน่ง

สอนระดับชั้น

สถานที่ทำงาน

๓ พ.ย.๒๕๓๗

อาจารย์ ๑ระดับ ๓

ประถมศึกษาปีที่๓

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์๑ (บ้านแม่เมืองน้อย)

๒๔ มิ.ย.๒๕๓๙

อาจารย์ ๑ระดับ ๔

ประถมศึกษาปีที่๓-๖

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์๑ (บ้านแม่เมืองน้อย)

๑ ต.ค.๒๕๔๐

อาจารย์ ๑ระดับ ๕

ประถมศึกษาปีที่๓-๖

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์๑ (บ้านแม่เมืองน้อย)

     

๑ ต.ค.๒๕๔๕

อาจารย์ ๒ระดับ ๖

ประถมศึกษาปีที่๑-๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒ (บ้านเอก)

๑ ต.ค.๒๕๔๖

อาจารย์ ๒ระดับ ๗

ประถมศึกษาปีที่๑-๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒ (บ้านเอก)

๒๔ ธ.ค.๒๕๔๗

ครู คศ.๒

ประถมศึกษาปีที่๑-๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒ (บ้านเอก)

๑ ก.พ.๒๕๔๙

ครูชำนาญการ คศ.๒

ประถมศึกษาปีที่๑-๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒ (บ้านเอก)

๒๗ มี.ค.๒๕๕๑

ครูชำนาญการพิเศษ คศ.๓

ประถมศึกษาปีที่๑-๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒ (บ้านเอก)

     

๒๔ ต.ค.๒๕๕๕

ครูเชี่ยวชาญ คศ.๔

ประถมศึกษาปีที่๑-๖

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒ (บ้านเอก)

 
 

 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ