การประกวดนาฏศิลป์ไทย

ชิงถ้วยพระราชทานฯ

ประจำปี ๒๕๕๓
 
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ    
การประกวดนาฏศิลป์ไทย   ระดับประถมศึกษา
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
ประจำปี ๒๕๕๓

จัดโดย  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก
ชุด ฟ้อนสดุดีพระมิ่งแม่สิริกิติ์

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑    
การประกวดนาฏศิลป์ไทย   ระดับมัธยมศึกษา
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
ประจำปี ๒๕๕๓

จัดโดย  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก
ชุด ฟ้อนไหว้สาพระแม่ฟ้าของปวงไทย

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๗สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ผ่านมานักเรียนชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒ ( บ้านเอก )  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่  เกิดความรู้สึกปีติยินดีและภาคภูมิใจอีกครั้ง  เนื่องจาก ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนอีกเป็นปีที่ ๒ โดยได้รับ  รางวัลชนะเลิศ  ในการประกวดนาฏศิลป์ไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ระดับประถมศึกษา  ในระดับภาคเหนือ 
ประจำปี  ๒๕๕๓   ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก   โดยเข้าร่วมการประกวดในชุด
“ฟ้อนสดุดีพระมิ่งแม่สิริกิติ์”   นอกจากนี้  ยังได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  ๑  ในการประกวดนาฏศิลป์ไทย  ระดับมัธยมศึกษา   ในชุดการแสดง “ฟ้อนไหว้สาพระแม่ฟ้าของปวงไทย” อีกด้วย   ซึ่งในการรับพระราชทานถ้วยรางวัลฯ ครั้งนี้  นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒ ( บ้านเอก )  ตลอดจนประชาชนชาวแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  อีกครั้ง  
ทั้งนี้  โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษา  ในปีนี้ คือโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  ในการแสดงชุด  “ฟ้อนซอนบปูจาฮ่มฟ้ามุงเมือง”  เป็นการฟ้อนที่มีความ อ่อนช้อยสวยงามมาก  ซึ่งครูผู้ถ่ายทอดท่ารำ  ของทีมนี้  คือคุณครูอริน   พูลเกษม 
ซึ่งเป็นครูภูมิปัญญาของการฟ้อนพื้นเมือง ที่มีความสร้างสรรค์สวยงาม  ของจังหวัดพะเยา 
และครูจารุณี  ซึ่งเป็นชาวจังหวัดพะเยา  ก็เคยไปเรียนรู้กระบวนท่ารำ ฟ้อนแง้น  การตบมะผาบ ตลอดจนท่าฟ้อนพื้นเมือง จากคุณครูท่านนี้   ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเป็นที่มาของการฟ้อนพื้นเมืองที่ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้    เราทุกคนจึงเกิดความรู้สึกยินดีกับทีมที่ชนะเลิศ  และถ่ายภาพร่วมกันด้วยความสุข  เนื่องจากเราทุกคนต่างเป็นศิษย์ครูอริน  เช่นเดียวกัน 
 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ