การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน
ปี พ.ศ. 2548
 
กลับหน้า การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
นำเสนอ เรื่อง การใช้ชุดฝึกทักษะสาระนาฏศิลป์ด้วยตนเอง เรื่อง ภาษาท่า
รำประกอบเพลงอธิษฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (๒๕๔๘)
 
 
เรื่อง การใช้ชุดฝึกทักษะสาระนาฏศิลป์ด้วยตนเอง เรื่อง ภาษาท่า รำประกอบเพลงอธิษฐาน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ได้เผยแพร่บทคัดย่อ โดยตีพิมพ์ใน
เอกสารการประชุมวิชาการ  การวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ ๒
จัดโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
( ๒๕๔๘ ,หน้า ๘๖ )
 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ