การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน
ปี พ.ศ. 2549
 
กลับหน้า การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 

นำเสนอ เรื่อง  การสร้างชุดการสอน
แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สำหรับนักเรียนเรียนอ่อน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒  (๒๕๔๘)
 
การสร้างหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์
นำเสนอ เรื่อง  การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ( e-book )
เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของ
ท้องถิ่นภาคเหนือ 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖  (๒๕๔๙)
 
 
โดยงานวิจัยทั้ง ๒ เรื่องนี้  ได้เผยแพร่บทคัดย่อ โดยตีพิมพ์ใน
เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง การวิจัยทางการศึกษา : การวิจัยเพื่อปวงชน
จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
( ๒๕๔๙ ,หน้า ๒๗ และ หน้า ๓๘ )
 
การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน ปี 2548 - 2549
 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ