การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน
ปี พ.ศ. 2550
 
กลับหน้า การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
นำเสนอ เรื่อง การสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-book) เรื่อง การแสดง
พื้นเมืองของท้องถิ่นภาคเหนือ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ (๒๕๔๙)
เผยแพร่บทคัดย่อ โดยตีพิมพ์ใน เอกสารประกอบ
การประชุมทางวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(๒๕๕๐ ,หน้า ๗๔-๗๖)
 
นำเสนอ เรื่อง การใช้สัญญาเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (๒๕๔๙)
และ นำเสนอ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( e-book )
เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของท้องถิ่นภาคเหนือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ (๒๕๔๙)ในงาน การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๔
เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
จัดโดย สำนักงานเลขาธิการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายวันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๐
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดยงานวิจัยทั้ง ๒ เรื่องนี้ เผยแพร่บทคัดย่อ
โดยตีพิมพ์ ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการสัญจร

ภาคเหนือ ( ๒๕๕๐,หน้า ๒๒ และ หน้า ๒๓)
 
นำเสนอ เรื่อง การใช้สัญญาเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรมการขาคความรับผิดชอบ ในการส่งงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ จังหวัดเชียงใหม่ (๒๕๔๙)
 
เรื่อง การใช้สัญญาเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรมการขาคความรับผิดชอบในการส่งงานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ จังหวัดเชียงใหม่ (๒๕๔๙)
เผยแพร่บทคัดย่อ โดยตีพิมพ์ ใน เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง กระบวนการวิจัยกับการพัฒนาทางการศึกษา
จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(๒๕๕๐ ,หน้า ๕)
 
นำเสนอ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของท้องถิ่นภาคเหนือ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (๒๕๔๙)
เผยแพร่บทคัดย่อ โดยตีพิมพ์ ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๔ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
จัดโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
(๒๕๕๐ ,หน้า ๔๖-๔๗)
 
การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนยอดเยี่ยมปี 2550
 
 

 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ