เสียงสะท้อนครูผู้มีอุดมการณ์ และจิตวิญญาณครู
จากเพื่อนครู และผู้บริหาร
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
เสียงสะท้อนจากเพื่อนครูและผู้บริหาร เสียงสะท้อนจากเด็กนักเรียน เสียงสะท้อนจากชุมชน และศิษย์้เก่า
 
 
 
 
 
 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ