ผลงานรางวัลที่ได้รับ
ครูแหวว
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
๑๖ มกราคม ๒๕๓๘ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่นระดับอำเภอ
จาก... สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่อาย
   
๑๖ มกราคม๒๕๓๙ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ระดับอำเภอ
จาก... สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่อาย
   
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ รางวัลชนะเลิศ ครูผู้สอนนาฏศิลป์ดีเด่น ระดับจังหวัด
จาก... สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
 
 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ การประกาศเกียรติคุณให้เป็น “ครูนาฏศิลป์ดีเด่น”
จาก...กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ รางวัลชนะเลิศ ครูผู้สอนนาฏศิลป์ดีเด่น ระดับจังหวัด
จาก... สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
 
 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ รางวัลชนะเลิศ บุคคลดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ระดับจังหวัด
จาก... สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม
 
 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก ( กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรมประกอบการแสดง )
จาก...สำนักงานคณะกรรมการการประถม ศึกษาแห่งชาติ
 
   
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๓ รางวัลรองชนะเลิศ ครูผู้ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ภาษาไทยดีเด่น
จาก...ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ภาษาไทย จังหวัดเชียงใหม่
 
   
๗ กันยายน ๒๕๔๔ การประกาศเกียรติคุณให้เป็น “บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สาขานาฏศิลป์”
จาก...สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 
   
๗ กันยายน ๒๕๔๔ การประกาศเกียรติคุณให้รับรางวัล “ ครูเกียรติยศ สาขานาฏศิลป์ ”
จาก...สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 
   
๑๔ มกราคม ๒๕๔๕ การประกาศเกียรติคุณให้เป็น “ครูดีที่หนูรัก”
จาก...สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 
   
๑๖ มกราคม ๒๕๔๕ รางวัลชนะเลิศ “ครูดีเด่น กลุ่มสร้างเสริมลักษณนิสัย (นาฏศิลป์)”
จาก...สำนักงานคณะกรรมการคุรสภา อำเภอแม่อาย
 
   
๑๖ มกราคม ๒๕๔๖ การประกาศเกียรติคุณให้รับรางวัล “ครูดีเด่น”
จาก...สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาอำเภอแม่อาย
 
   
๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ รางวัลเหรียญทอง แผนการสอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (นาฏศิลป์)
จาก..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
 
   
๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ รางวัลเหรียญทอง แผนการสอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ
จาก...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
 
   
๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ รางวัลเหรียญทอง งานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น
จาก....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
 
   
๑๖ มกราคม ๒๕๔๘ การประกาศเกียรติคุณให้เป็น “ครูดีในดวงใจ”
จาก..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
 
   
๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ รางวัลชนะเลิศ การนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด นาฏศิลป์ไทย ระดับภาคเหนือ
จาก.. มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 
   
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ รางวัลชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอน โรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มล้านนา
จาก...กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา กลุ่มล้านนา
 
   
๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ รางวัลชนะเลิศ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น
จาก...มูลนิธิไทยรัฐ
 
   
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ รางวัลชนะเลิศ โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
จาก... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
 
   
๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์ไทย ระดับภาคเหนือ จาก...มหาวิทยาลัยนเรศวร ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙
 
  รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมทางการศึกษา ด้านการเรียนการสอน
จาก...สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
   
๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ รางวัลชนะเลิศ “ครูผู้สอนดีเด่น ช่วงชั้นที่ ๑”
จาก....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต ๓
 
   
๑๖ มกราคม ๒๕๕๐ การประกาศเกียรติคุณให้เป็น “ครูดีในดวงใจ”
จาก...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
 
   
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ การประกาศเกียรติคุณให้รับรางวัล “งานวิจัยในชั้นเรียนยอดเยี่ยม”
จาก....สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 
   
๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ การประกาศเกียรติคุณให้รับรางวัล “ครูผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๐
จาก....สำนักงาน สกสค. จังหวัด เชียงใหม่
 
   
๑๖ มกราคม ๒๕๕๑

การประกาศเกียรติคุณให้รับรางวัล “ครูดีเด่น ช่วงชั้นที่ ๑” ประจำปี ๒๕๕๐
จาก....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓

 
  รางวัลเหรียญทอง ครูต้นแบบผู้นำปฏิรูปการเรียน การสอน
จาก....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต ๓
 
  รางวัลเหรียญทอง การประกวดผลงานทางวิชาการ ตามโครงการปฏิรูปการเรียนการสอนตาม เจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
จาก....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
   
๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ชนะเลิศ ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ “Best Practices”
จาก....กลุ่มโรงเรียนแกนนำ การขับเคลื่อนการคิดเข้าสู่ห้องเรียน เขตภาคเหนือตอนบน
 
   
๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ การประกาศเกียรติคุณให้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
จาก....สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 
   
๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ การประกาศเกียรติคุณให้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ”
จาก....สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
  การประกาศเกียรติคุณให้รับรางวัล “ครูเพชรน้ำหนึ่ง ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ”
จาก....นิตยสาร Patriot Magazin
 
   
   
 
 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ