ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
 
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
ปี พ.ศ. 2538- 2540 ปี พ.ศ. 2541 ปี พ.ศ. 2542 ปี พ.ศ. 2543 ปี พ.ศ. 2544
         
ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2546 ปี พ.ศ. 2547 ปี พ.ศ. 2548 ปี พ.ศ. 2549
         
   
ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2551 ปี พ.ศ. 2552    
         
 
 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ