ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2538- 2540
 
กลับหน้า ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
ปี พ.ศ. 2538
รางวัลชมเชย 
การประกวดนาฏศิลป์พื้นเมือง  ฟ้อนเล็บ ระดับประถมศึกษา
  
    
จาก  สปอ.แม่อาย
ปี พ.ศ. 2539
รางวัลชนะเลิศ 
การประกวดนาฏศิลป์ไทย  รำสีนวล  ระดับประถมศึกษา 
จาก สปอ.แม่อาย
รางวัลชนะเลิศ 
การประกวดนาฏศิลป์ไทย  รำสีนวล  ระดับประถมศึกษา 
จาก เขตปฏิบัติการที่ ๑  จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การประกวดนาฏศิลป์ไทย  รำสีนวล ระดับประถมศึกษา
จาก สปจ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2540

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การประกวดนาฏศิลป์ไทย  รำวงมาตรฐาน  ระดับประถมศึกษา 

จาก สปอ.แม่อาย

 
 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ