ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2541
 
กลับหน้า ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ  การประกวด นาฏศิลป์ไทย  รำสีนวล 
ระดับประถมศึกษา  จาก สปอ.แม่อาย

รางวัลชนะเลิศ  การประกวดนาฏศิลป์ไทย  รำสีนวล 
ระดับประถมศึกษา
จาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑  จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  การประกวดนาฏศิลป์ไทย รำสีนวล
ระดับประถมศึกษา  จาก สปจ.เชียงใหม่
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมประกอบการแสดง ระดับประถมศึกษา จาก สปอ.แม่อาย
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมประกอบการแสดง ระดับประถมศึกษา
จาก จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ