ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2542
 
กลับหน้า ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
รางวัลชนะเลิศ การประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับภาคเหนือ  ระดับประถมศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับภาคเหนือ   ระดับมัธยมศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
รางวัลชนะเลิศ  การประกวดนาฏศิลป์ไทย  รำวงมาตรฐาน  ระดับประถมศึกษา 
จาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ๑ การประกวดนาฏศิลป์ไทย รำวงมาตรฐาน  ระดับประถมศึกษา 
จาก สปจ.เชียงใหม่
 
รางวัลชนะเลิศ  ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสเชียงใหม่  ที่ ๑
รางวัลเหรียญทอง การพูดฉับพลัน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
จากกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสฯภาคเหนือ เขต ๘
 
 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ