ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2543
 
กลับหน้า ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดนาฏศิลป์ไทย รำวงมาตรฐาน  ระดับประถมศึกษา
จาก สปอ.แม่อาย
 
รางวัลชนะเลิศ 
การประกวดนาฏศิลป์ไทย รำวงมาตรฐาน  ระดับประถมศึกษา   
  
จาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
การประกวดนาฏศิลป์ไทย รำวงมาตรฐาน  ระดับประถมศึกษา

จาก สปจ.เชียงใหม่
 
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ระดับประถมศึกษา
จาก สปอ.แม่อาย
 
รางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ระดับประถมศึกษา
จาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ระดับประถมศึกษา
 จาก สปจ.เชียงใหม่
 
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและการแสดงท่าทางประกอบ ระดับมัธยมศึกษา
 จาก กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสเชียงใหม่ ที่ ๑
 
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ระดับมัธยมศึกษา   
จาก  กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสเชียงใหม่ ที่ ๑
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
กิจกรรมเรารักภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา

จาก  สปอ.แม่อาย

รางวัลเหรียญทอง
การพูดฉับพลัน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา

จาก กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสเชียงใหม่ ที่ ๑
รางวัลเหรียญทอง การอ่านจับใจความ ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
จาก กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสเชียงใหม่ ที่ ๑
รางวัลเหรียญทองแดง
การเขียนและอ่านคำประพันธ์ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา 

จาก กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสเชียงใหม่ ที่ ๑

รางวัลเหรียญทองแดง
การฟัง ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา

จาก กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสเชียงใหม่ ที่ ๑

รางวัลเหรียญเงิน
การพูดฉับพลัน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา 
 
จาก กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสฯภาคเหนือ เขต ๘

รางวัลเหรียญเงิน
การอ่านจับใจความสำคัญ ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา 

จากกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสฯภาคเหนือ เขต ๘

รางวัลชนะเลิศ
การกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา   

จาก โรงพยาบาลแม่อาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   
การแข่งขันโต้วาที ระดับมัธยมศึกษา

จาก โรงพยาบาล แม่อาย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
การประกวดคำขวัญ ภาษาคำเมือง ระดับมัธยมศึกษา

จาก โรงพยาบาลแม่อาย


 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ การประกวดคำขวัญภาษาไทยกลาง ระดับมัธยมศึกษา
จาก โรงพยาบาลแม่อาย
 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ