ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2544
 
กลับหน้า ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
นักเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดกลาง
 
จาก กระทรวงศึกษาธิการ
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  
การประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับภาคเหนือ  ระดับมัธยมศึกษา

จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
รางวัลชนะเลิศ   
การประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับภาคเหนือ  ระดับประถมศึกษา

จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดนาฏศิลป์ไทย รำสีนวล  ระดับประถมศึกษา

จาก สปอ.แม่อาย
 
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดนาฏศิลป์ไทย  รำสีนวล  ระดับประถมศึกษา

  จาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
 
รางวัลเหรียญทอง  
การประกวดนาฏศิลป์ไทย รำสีนวล ระดับประถมศึกษา

จาก สปจ.เชียงใหม่
 
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ระดับประถมศึกษา

จาก กลุ่มโรงเรียนเวียงเหนือ
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ระดับประถมศึกษา

จาก สปอ.แม่อาย
 
 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ