ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2545
 
กลับหน้า ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
การประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับภาคเหนือ  ระดับมัธยมศึกษา
 
จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับภาคเหนือ  ระดับประถมศึกษา
 
จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดนาฏศิลป์ไทย รำสีนวล ระดับประถมศึกษา

จาก สปอ.แม่อาย

รางวัลชนะเลิศ
การประกวดนาฏศิลป์ไทย  รำสีนวล  ระดับประถมศึกษา
จาก เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ ที่ ๙

รางวัลชนะเลิศ
การประกวดนาฏศิลป์ไทย รำสีนวล  ระดับประถมศึกษา 

จาก สปจ.เชียงใหม่

 
 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ