ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2546
 
กลับหน้า ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ ฟ้อนเล็บ
จากสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่อาย

รางวัลชนะเลิศ
การประกวดนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคเหนือ  ฟ้อนสาวไหม 
จาก  สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่อาย

รางวัลชนะเลิศ
การประกวดนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคอีสาน   เซิ้งแพรวากาฬสินธุ์  
จาก สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่อาย
 
 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ