ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2547
 
กลับหน้า ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดนาฏศิลป์ไทย  ระดับภาคเหนือระดับประถมศึกษา

จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับภาคเหนือ

ระดับมัธยมศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
รางวัลชนะเลิศ
การแสดงนาฏศิลป์  ในการแข่งขันดนตรีนาฏศิลป์พื้นเมืองนักเรียน ระดับจังหวัด

จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๑
         รางวัลเหรียญทอง
การประกวดคัดลายมือ ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑

จาก ศูนย์พัฒนาการศึกษาตำบลแม่อาย
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดคัดลายมือ ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑

จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
รางวัลเหรียญทอง
การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑

จาก ศูนย์พัฒนาการศึกษาตำบลแม่อาย
รางวัลเหรียญเงิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑

จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
รางวัลเหรียญทอง
การเขียนเรื่องจากภาพ  ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑

จาก ศูนย์พัฒนาการศึกษาตำบลแม่อาย
รางวัลเหรียญเงิน
การเขียนเรื่องจากภาพ  ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑ 

จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
รางวัลเหรียญทอง
การเขียนตามคำบอก  ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑

จาก ศูนย์พัฒนาการศึกษาตำบลแม่อาย
 
รางวัลเหรียญทอง
การเขียนตามคำบอก   ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑ 
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดโครงงานตามความสนใจ ช่วงชั้นที่ ๑
จาก ศูนย์พัฒนาการศึกษาตำบลแม่อาย
รางวัลเหรียญทองแดง
การประกวดโครงงานตามความสนใจ ช่วงชั้นที่ ๑  
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓

 

รางวัลเหรียญทอง
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ช่วงชั้นที่ ๒ 
จาก ศูนย์พัฒนาการศึกษาตำบลแม่อาย
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ช่วงชั้นที่ ๒ 
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดโครงงานศิลปะ(นาฏศิลป์) ช่วงชั้นที่ ๒
จาก ศูนย์พัฒนาการศึกษาตำบลแม่อาย
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดโครงงานศิลปะ(นาฏศิลป์) ช่วงชั้นที่ ๒
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓


รางวัลเหรียญทอง
การประกวดโครงงานศิลปะ(นาฏศิลป์) ช่วงชั้นที่ ๓
จาก ศูนย์พัฒนาการศึกษาตำบลแม่อาย
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดโครงงานศิลปะ(นาฏศิลป์) ช่วงชั้นที่ ๓
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓

รางวัลเหรียญทอง
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ช่วงชั้นที่ ๓         จาก ศูนย์พัฒนาการศึกษาตำบลแม่อาย
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ช่วงชั้นที่ ๓ 
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่   เขต ๓
 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ