ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2548
 
กลับหน้า ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
การประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับภาคเหนือ  ระดับประถมศึกษา 
 
จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
รางวัลชนะเลิศ
 การประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับภาคเหนือ ระดับมัธยมศึกษา 
จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดโครงงานภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑
จาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา

รางวัลเหรียญทอง 

การประกวดโครงงาน ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑ 
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ