ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2549
 
กลับหน้า ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดนาฏศิลป์พื้นเมือง ประกอบดนตรีพื้นเมือง ผสมกลองล้านนา ระดับประถมศึกษา  ระดับจังหวัด
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๑
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดนาฏศิลป์พื้นเมือง ประกอบดนตรีพื้นเมือง ผสมกลองล้านนา ระดับประถมศึกษา  ระดับภาคเหนือ
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑
 
รางวัลชนะเลิศ
การประกวดนาฏศิลป์พื้นเมือง ประกอบดนตรีพื้นเมือง ผสมกลองล้านนา ระดับประถมศึกษา ระดับประเทศ   
จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
การประกวดนาฏศิลป์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาระดับภาคเหนือ
จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลเหรียญทอง
การประกวดโครงงานภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑    

จาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา
รางวัลเหรียญทอง

การประกวดโครงงานภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑    
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
รางวัลเหรียญเงิน
การประกวดเขียนเรียงความภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑
จาก  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา
รางวัลเหรียญทอง
การพูด ภาษาไทย   ช่วงชั้นที่ ๑
จาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา
 

รางวัลเหรียญทอง
การประกวดมารยาทไทย   ช่วงชั้นที่ ๑
จาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา   
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดมารยาทไทย   ช่วงชั้นที่ ๑
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดฟ้อนเล็บ  ระดับประถมศึกษา
จาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดฟ้อนเล็บ ระดับประถมศึกษา
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
 
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดฟ้อนเล็บ ระดับมัธยมศึกษา
จาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดฟ้อนเล็บ ระดับมัธยมศึกษา
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
 
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดรำวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษา
จาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา
รางวัลเหรียญทอง
การประกวด รำวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษา
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   เชียงใหม่  เขต ๓
 
 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ