ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2550
 
กลับหน้า ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
รางวัลเหรียญทอง
การประกวดคัดลายมือ ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑ 
จาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา
รางวัลเหรียญทองแดง
การประกวดคัดลายมือ ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
รางวัลเหรียญทอง
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑
จาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา
รางวัลเหรียญทอง
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
รางวัลเหรียญทอง
การอ่านบทร้อยกรอง ช่วงชั้นที่ ๑
จาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา
รางวัลเหรียญเงิน
การอ่านบทร้อยกรอง ช่วงชั้นที่ ๑
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
รางวัลเหรียญทอง
การพูดฉับพลัน ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑
จาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา
รางวัลเหรียญทอง
การพูดฉับพลัน ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ ๑
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
รางวัลเหรียญเงิน
การแต่งคำประพันธ์ ภาษาไทย  ช่วงชั้นที่ ๑
จาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา
รางวัลเหรียญทองแดง
การเขียนตามคำบอก ภาษาไทย  ช่วงชั้นที่ ๑
จาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา

รางวัลเหรียญทอง
การประกวดฟ้อนเล็บ ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง
จาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา
รางวัลเหรียญทอง
การประกวด ฟ้อนเล็บประเภทโรงเรียนขนาดกลาง
จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓

 
รางวัลเหรียญทอง
การประกวด รำวงประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษา ระดับภาคเหนือ
จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
รางวัลชนะเลิศ 
การประกวดฟ้อนเล็บ ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง  ระดับจังหวัด 
จาก อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ สพท.เชียงใหม่ เขต ๑ - ๕
 
รางวัลชมเชย
การแข่งขันพูดฉับพลัน  ช่วงชั้นที่ ๑   ระดับจังหวัด 
จาก อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ  สพท.เชียงใหม่ เขต ๑ - ๕
 
 
 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ