ผลงานรางวัล นักเรียนและโรงเรียน
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
รางวัลชนะเลิศ   ในการประกวดนาฏศิลป์ไทย
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ระดับมัธยมศึกษา  ระดับภาคเหนือ  ประจำปี  ๒๕๕๒
จัดโดย  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชุด “ฟ้อนซอไหว้สา ก้าลายมองเซิง”
   
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ในการประกวดนาฏศิลป์ไทย
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ระดับประถมศึกษา  ระดับภาคเหนือ  ประจำปี  ๒๕๕๒
จัดโดย  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชุด “รำถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี”
   

เมื่อวันที่  ๑๙  กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒  ที่ผ่านมา   ชาวไทยรัฐวิทยา ๑๒ ( บ้านเอก )  ชาวอำเภอแม่อาย  ตลอดจนชาวเชียงใหม่  ต้องเกิดความรู้สึกปีติ และภาคภูมิใจร่วมกัน  หลังจากที่นักเรียนชมรมนาฏศิลป์  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ( บ้านเอก )  ได้สร้างชื่อเสียงอีกครั้ง  โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ   ในการประกวดนาฏศิลป์ไทยชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ระดับมัธยมศึกษา  ระดับภาคเหนือ  ประจำปี  ๒๕๕๒   ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก    โดยเข้าร่วมการประกวดในชุด “ฟ้อนซอไหว้สา ก้าลายมองเซิง”   นอกจากนี้  ยังได้รับ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  ๑  ในการประกวดนาฏศิลป์ไทย  ระดับประถมศึกษา   ในชุดการแสดง “รำถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหาราชินี” อีกด้วย   ซึ่งในการรับพระราชทานถ้วยรางวัลฯ ครั้งนี้  นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดของชาวไทยรัฐวิทยา ๑๒ ( บ้านเอก )  ตลอดจนประชาชนชาวแม่อาย    ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจึงขอกราบขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุน  ทั้งท่านผู้ปกครอง   ชุมชน หน่วยงาน บริษัท  ห้างร้านต่าง ๆ   และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้   

 
 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ