ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ
ประจำปี 2552
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3)
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
กลับหน้า ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ประจำปี 2552
 
 
ชนะเลิศ   การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์   ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-3)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  วันที่  16  ธันวาคม  2552
ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์
การแสดงชุด   ระบำเทพบันเทิง 

 
เป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจที่สุด   เนื่องจากเป็นการรำที่เป็นแบบฉบับมาตรฐานของนาฏศิลป์ไทย  เราตั้งใจตั้งแต่การเรียนรู้  ฝึกฝน และการสร้างเครื่องแต่งกาย  เครื่องแต่งกายชุดนี้  เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมาด้วยความตั้งใจ เสียสละทั้งแรงกาย  แรงใจ ทุนทรัพย์ และเวลา  ตลอดจนมีอุปสรรคนานัปการ แต่เราก็สามารถผ่านไปได้อย่างสง่างาม  และภาคภูมิใจเป็นที่สุด  ขณะเดียวกันโรงเรียนอื่นๆที่เข้าแข่งขัน  ล้วนแล้วแต่เป็นโรงเรียนที่มีถึงมัธยมตอนปลาย   และมีงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องแต่งกาย  โรงเรียนที่ได้ ที่ 2 คือ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  จังหวัดพะเยา   (เป็นโรงเรียนที่ครูจารุณี เคยเรียนในอดีต  และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด)   ส่วนที่ 3 คือ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม  อ.แม่จัน จ.เชียงราย  ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เช่นกัน 
 
 
 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ