การอบรม/ประชุมสัมนา/ศึกษาดูงาน
 
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
ปี พ.ศ. 2547 ปี พ.ศ. 2548-2549 ปี พ.ศ. 2550
     
 
ปี พ.ศ. 2551 ปี พ.ศ. 2552  
 
 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ