การอบรม/ประชุมสัมนา/ศึกษาดูงาน
ปี พ.ศ. 2547
 
กลับหน้า การอบรม/ประชุมสัมนา
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
๑. เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เรื่อง พระแม่ขวัญชาติ

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
 
๒. เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนกลยุทธ์ดำเนินงานโรงเรียนในฝัน
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
 
๓. เรื่อง ศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน ระดับประถมศึกษา
สถาบัน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗
 
๔.เรื่อง ศึกษาดูงาน การจัดแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ของนักเรียน
สถาบัน โรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗
 
๕. เรื่อง การประชุมปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ
เรื่อง การจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
จัดโดย มูลนิธิไทยรัฐ ร่วมกับ สมาคมครูไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ
วันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ลานทองอุทยานวัฒนธรรมฯ จ.เชียงราย
 
๖. เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม E - Learning
จัดโดย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ( บ้านเอก )
 
๗. เรื่อง การประชุมปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ
เรื่อง ทักษะกระบวนการคิด
จัดโดย สมาคมครูไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ
วันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ สวนน้ำรีสอร์ท อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
 
 
 

 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ