การอบรม/ประชุมสัมนา/ศึกษาดูงาน
ปี พ.ศ. 2548 -2549
 
กลับหน้า การอบรม/ประชุมสัมนา
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
การอบรม/ประชุมสัมนา/ศึกษาดูงาน ปี พ.ศ. 2548
๑. เรื่อง  การประชุมวิชาการ  เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน  เนื่องในวันครูโลก
จัดโดย     สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
วันที่  ๕-๖  ตุลาคม  ๒๕๔๘
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  กรุงเทพฯ
 
การอบรม/ประชุมสัมนา/ศึกษาดูงาน ปี พ.ศ. 2549
๑. เรื่อง  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
        จริยธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จัดโดย กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ กลุ่มล้านนา
วันที่  ๕-๖  เมษายน  ๒๕๔๙
 
๒. เรื่อง  การประชุมสัมมนา เครือข่ายครูนักวิจัยในชั้นเรียน
        โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาวิชาวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา
จัดโดย  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
วันที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๔๙
ระยะเวลาที่ฝึกอบรม         วัน
 
๓. เรื่อง  การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำโครงการ 
        ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม 
จัดโดย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่  เขต ๓
 
๔. เรื่อง การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาบุคลากรโรงเรียน
        เกี่ยวกับความรู้ในการพัฒนานวัตกรรม
จัดโดย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่  เขต ๓
วันที่  ๕,๑๒,๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๔๙
 
๕. เรื่อง  ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานมหกรรมการประกวดนวัตกรรม
        ทางการศึกษา ระดับภูมิภาค   ปี ๒๕๔๙
จัดโดย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่  ๖-๘   สิงหาคม  ๒๕๔๙
 
๖. เรื่อง  การประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙
        เรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัย : การสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการวิจัยของครู
จัดโดย  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
วันที่  ๑๕   กันยายน  ๒๕๔๙
 
๗. เรื่อง  การอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร โรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ
         เรื่อง   ยุทธศาสตร์การสอนภาษาไทยในยุคปัจจุบัน
จัดโดย  สมาคมครูไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ
วันที่  ๑๐-๑๒   ตุลาคม  ๒๕๔๙
 
๘. เรื่อง  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน : วิจัยอย่างง่าย
        เพื่อพัฒนา กระบวนการเรียนรู้
จัดโดย  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
วันที่  ๑๓-๑๔   กันยายน  ๒๕๔๙
 
๙. เรื่อง  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม คุณธรรม  
        จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย
จัดโดย  กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ  กลุ่มล้านนา
วันที่  ๒๔-๒๕   พฤศจิกายน  ๒๕๔๙
 
๑๐. เรื่อง  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
         ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด
จัดโดย  กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ  กลุ่มล้านนา
วันที่  ๒๑-๒๒   ธันวาคม  ๒๕๔๙
 
 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ