การอบรม/ประชุมสัมนา/ศึกษาดูงาน
ปี พ.ศ. 2550
 
กลับหน้า การอบรม/ประชุมสัมนา
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
๑. เรื่อง  การอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  
     กลุ่มล้านนา  เรื่อง  “กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต”
จัดโดย  กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ  กลุ่มล้านนา
วันที่  ๒๖ – ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๐
 
๒. เรื่อง  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน”
จัดโดย  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ ( บ้านเอก )
วันที่  ๑๔ – ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๐
 
๓. เรื่อง  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือ
        เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
จัดโดย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่  เขต  ๓
วันที่  ๑๘ – ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๐
ณ   โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
 
๔. เรื่อง  การอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด
จัดโดย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่  เขต ๓
วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๐
 
๕. เรื่อง  กระบวนการจัดทำและเผยแพร่นวัตกรรมเพื่อผลงานทางวิชาการ
จัดโดย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่  เขต ๓
วันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๐
 
๖. เรื่อง  การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๔  เรื่อง  การวิจัยในชั้นเรียน
จัดโดย  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่  ๑๕ – ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๐
 
๗. เรื่อง  การพัฒนาบุคลากร  เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
จัดโดย  เครือข่ายสถานศึกษาประเภทที่ ๑  จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่  ๒๖ – ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๐
 
๘. เรื่อง  การสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง  ทำอย่างไรให้การวิจัยมีคุณภาพ
จัดโดย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่  ๒๙ – ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐
 
๙. เรื่อง  ยุทธศาสตร์การสอนภาษาไทยในยุคปัจจุบัน
        (เรื่องน่ารู้สำหรับครูภาษาไทย)
จัดโดย  มูลนิธิไทยรัฐ 
วันที่  ๑๒ – ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๐
โรงแรมลุคส์ฮอลิเดย์ จ. แม่ฮ่องสอน
 
๑๐. เรื่อง  การประชุมวิชาการ  เรื่อง  การวิจัยในชั้นเรียน  ประจำปี ๒๕๕๐
จัดโดย  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
วันที่  ๓๐ – ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๐
 
 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ