การอบรม/ประชุมสัมนา/ศึกษาดูงาน
ปี พ.ศ. 2551
 
กลับหน้า การอบรม/ประชุมสัมนา
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
๑. เรื่อง  การอบรมหลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
        สำหรับครูและการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
จัดโดย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๓
วันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๑
 
๒. เรื่อง  การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน
จัดโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา สพท.เชียงใหม่ เขต ๓
วันที่  ๒๕ – ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๑
 
๓. เรื่อง  การประชุมสัมมนา การสร้างขวัญและกำลังใจครูชายแดน 
จัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่  ๒๘  กรกฎาคม – ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๑
ให้กับเพื่อนครู และนักเรียน
 
๔. เรื่อง  การขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน โครงการคิดสัญจร
จัดโดย  กลุ่มโรงเรียนแกนนำการขับเคลื่อนการคิดเข้าสู่ห้องเรียน เขตภาคเหนือตอนบน
วันที่  ๓ – ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๑
 
๕. เรื่อง  การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และการบริหารการศึกษา
จัดโดย  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันที่  ๑๙ – ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๑
 
๖. เรื่อง  การประชุมสัมมนาคัดเลือกโรงเรียน/ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
        เพื่อรองรับการกระจายอำนาจประเภที่ ๑ รุ่น ๒
จัดโดย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่ เขต ๑
วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๑
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
 
 
 

 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ