การอบรม/ประชุมสัมนา/ศึกษาดูงาน
ปี พ.ศ. 2552
 
กลับหน้า การอบรม/ประชุมสัมนา
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
๑. เรื่อง  การประชุมสัมมนา “ครูดีในดวงใจ”พ.ศ.๒๕๕๒
จัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่  ๑๔ – ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๒
โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ฯ
 
๒. เรื่อง  การการพัฒนาการเรียนการสอน สมองกับการเรียนรู้ (BBL)
จัดโดย  มูลนิธิไทยรัฐ ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคเหนือ กลุ่มล้านนา
วันที่  ๖ – ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒
 
๓. เรื่อง  การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ  แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔
         ในโอกาสวันครูโลก เรื่อง การพัฒนาคุณภาพนวัตกรรม เพื่อการเรียน
         การสอน(Quality Innovations forTeaching and  learning )

จัดโดย  สพฐ. ร่วมกับ สมัชชาการศึกษานานาชาติ  UNESCO – APEID
วันที่  ๒๔ – ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๒
ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
 
๔. เรื่อง  การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        พุทธศักราช ๒๕๕๑  ระดับประถมศึกษา
จัดโดย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่  เขต ๓
วันที่  ๖ – ๗  เมษายน  ๒๕๕๒
ระยะเวลาในการประชุม   ๒  วัน 
 
๕. เรื่อง  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสำหรับครูผู้สอน
จัดโดย  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) 
วันที่    ๒๐-๒๑  มิถุนายน ๒๕๕๒
ระยะเวลาในการอบรม   ๒   วัน  
 
 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ