การแสดง ละครโรงเล็ก
เรื่อง พระมหาชนก งานเก่งสร้างชาติ
รางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ
จัดทำและเอื้อเฟื้อโดย... สถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา)
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
   
 
 
เป็นการแสดงละครโรงเล็ก ของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ โดยนำภาษาท่านาฏศิลป์ ผสมผสานกับนาฏศิลป์พื้นเมือง ประกอบบทเพลง พระมหาชนก การแสดงชุดนี้ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ เก่งสร้างชาติ ฝึกซ้อมการแสดงโดย ครูจารุณี สุทธิสวรรค์

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ