การแสดง ชุดฟ้อนวิถีคนเมือง งานเก่งสร้างชาติ
ชนะเลิศ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ระดับประเทศ
จัดทำและเอื้อเฟื้อโดย... สถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา)
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
   
 
 
เป็นการแสดง ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยนักเรียนชมนาฏศิลป์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ ซึ่งมีแนวคิดในการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ตามวิถีชีวิตของคนพื้นเมือง ภาคเหนือ มีการประยุกต์การใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง ได้แก่ ขันดอก วี (หรือพัด) จ้อง (หรือร่ม) ผสมผสานลีลาการฟ้อนแง้น ฟ้อนก๋ายลาย การตีกลองสะบัดชัย และการตบมะผาบ การแสดงชุดนี้ได้รับรางวัล ชนะเลิศ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ เก่งสร้างชาติ ฝึกซ้อมการแสดงโดย ครูจารุณี สุทธิสวรรค์

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ