นักเรียนชมรมนาฏศิลป์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
ขอบคุณบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
   
 
 
นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) ร่วมกัน ขอบคุณบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียน

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ