งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
   
 
 
การสัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ ระดับประถมศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล"

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ