ผลงานเผยแพร่ทางโทรทัศน์
ครูดีที่หนูรัก ตอน ครูมืออาชีพ
ครูจารุณี สุทธิสวรรค์
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
กลับหน้ารวม ผลงานการเผยแพร่ทางโทรทัศน์
 
 
   
 
 
เป็นการเผยแพร่ วิธีการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ ตามแนวปฏิรูปการศึกษา ที่ประสบผลสำเร็จ ของครูมืออาชีพ
ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) อีกทั้งได้รับการยกย่องให้เป็น ครูดีที่หนูรัก
จาก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ