ผลงานเผยแพร่ทางโทรทัศน์
พระมหาชนก กับชีวิตจริงของฉัน
ครูจารุณี สุทธิสวรรค์
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
กลับหน้ารวม ผลงานการเผยแพร่ทางโทรทัศน์
 
 
   
 
 
เป็นการแสดงผลงานการเรียนรู้ บทพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก ของนักเรียนทั่วประเทศ
โดยนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ได้เป็นตัวแทนนักเรียนของภาคเหนือ ในการแสดงพิธีเปิด
คือฟ้อนเทียน และการแสดงประกอบการเล่าเรื่องในตอนแรก ฝึกซ้อมการแสดงโดย ครูจารุณี สุทธิสวรรค์

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ