ผลงานด้านสื่อการเรียนการสอน / นวัตกรรม
 
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
ไปดู ผลงานนวัตกรรม หนังสือภาพ,อ่านจับใจความ ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์
 
 
ชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง เรื่อง ลักษณะการร่ายรำเบื้องต้น และภาษาท่าประกอบเพลงอธิษฐาน ชุดฝึกดังกล่าวประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ คู่มือการใช้ เทปวิดีทัศน์ เอกสารสิ่งพิมพ์ประกอบภาพ แถบบันทึกเสียง และ แบบประเมินตนเอง ซึ่งมีจุดประสงค์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยให้นักเรียนได้ศึกษา และฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสนใจ ซึ่งครูจะคอยทำหน้าที่เป็น ผู้ให้คำแนะนำ ในกรณีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ หรือคำแนะนำเพิ่มเติม
 
เทปวิดีทัศน์การสอน เรื่อง รำวงมาตรฐาน เพลงหญิงไทยใจงาม
เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีการสาธิตท่ารำประกอบเพลงทีละขั้นตอน เช่น การฝึกใช้มือ ลำตัว และศีรษะ การฝึกการใช้เท้า และการฝึกการใช้มือ ลำตัว ศีรษะ และเท้าให้สัมพันธ์กัน เทปวิดีทัศน์ชุดนี้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มก็ได้ ตลอดจนสามารถเป็นสื่อ ประกอบการเรียนการสอนพร้อมกันทั้งชั้น เพื่อลดบทบาทการสาธิตจากครู จึงทำให้ครูได้มีโอกาสดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งสามารถจับท่ารำ หรือปรับปรุงท่ารำของนักเรียนให้เกิดความสวยงามและดียิ่งขึ้น
 
เอกสารสิ่งพิมพ์ประกอบภาพ เรื่อง รำวงมาตรฐาน
เอกสารสิ่งพิมพ์ประกอบภาพดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ภายในเอกสารได้นำเสนอ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การแต่งกาย เครื่องดนตรี โอกาสที่ใช้ในการแสดง และคำอธิบายท่ารำประกอบภาพทั้ง ๑๐ เพลงของรำวงมาตรฐาน
 
เทปวิดีทัศน์การสอนซ่อมเสริมกิจกรรมนาฏศิลป์ เรื่อง ฟ้อนเงี้ยว
เทปวิดีทัศน์ดังกล่าว ผลิตขึ้นเพื่อใช้สำหรับการซ่อมเสริมนักเรียน ในกิจกรรมนาฏศิลป์ เรื่อง ฟ้อนเงี้ยว ตลอดจนยังสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วย ตนเองสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เนื่องจาก ภายในเทปวีดิทัศน์ มีการนำเสนออย่างเป็นขั้นตอน มีจำนวน ทั้งสิ้น ๔ ตอน ได้แก่ การร้องเพลงฟ้อนเงี้ยว การก้าวเท้าประกอบจังหวะเพลงฟ้อนเงี้ยว การใช้มือ ลำตัว และศีรษะเคลื่อนไหวประกอบเพลงฟ้อนเงี้ยว และการปฏิบัติท่ารำประกอบเพลงฟ้อนเงี้ยว ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียตอนใดก่อนก็ได้ตามความสนใจ
ชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ เรื่อง ระบำไก่
ชุดฝึกทักษะดังกล่าว ผลิตขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนซ่อมเสริมกิจกรรมนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตลอดจนสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ประกอบด้วย เอกสารสิ่งพิมพ์ประกอบภาพ แถบบันทึกเสียง และเทปวิดีทัศน
 
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของท้องถิ่นภาคเหนือ
หนังสืออ่านเพิ่มเติมดังกล่าว ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และเป็นสื่อการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา เครื่องดนตรี การแต่งกาย และโอกาสที่ใช้ในการแสดง ของการแสดงพื้นเมืองภาคเหนือ ซึ่งหนังสือดังกล่าว มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ เรื่อง ได้แก่ ฟ้อนเล็บ ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนไต ฟ้อนเงี้ยว ระบำซอ ฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง กลองสะบัดชัย กลองมองเซิง และ การซอ
ชุดฝึกทักษะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ภาษาท่ารำประกอบเพลงอธิษฐานชุดฝึกทักษะดังกล่าว พัฒนาขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้ใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีส่วนประกอบ คือ แถบบันทึกเสียง เอกสารสิ่งพิมพ์ประกอบภาพ เทปวิดีทัศน์
 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( e - book ) เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของท้องถิ่นภาคเหนือ สื่อการเรียนรู้ดังกล่าว เป็นสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่เป็นรูปเล่ม ซึ่งมีข้อจำกัด ในการผลิต และการใช้งานให้เกิดความคงทน เนื่องจากนักเรียนทุกคน สามารถใช้ประโยชน์ ในการศึกษาค้นคว้า ได้ตามความต้องการอย่างเต็มที่ ไม่ชำรุดเสียหาย สามารถอ่านพร้อมกันทั้งชั้นได้ ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการอ่านเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟ้อนเมือง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฟ้อนดาบ ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 
 
เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ช่วงชั้นที่ ๑ (ชั้นป.๑ -๓ )
เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการสอน โดยนักเรียนสามารถศึกษาไปพร้อมๆกับการสอนของครู หรือใช้ทบทวนบทเรียน หลังจากที่ได้ในชั้นเรียนไปแล้ว นอกจากนี้นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองล่วงหน้า จากคำอธิบายและภาพประกอบ
 
 
 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ