ผลงานด้านการวิจัย / วิจัยในชั้นเรียน
ครูจารุณี สุทธิสวรรค์
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
๒๕๓๙ - งานวิจัยทางการศึกษา เรื่อง “การใช้ชุดฝึกทักษะกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง
สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔”
(๒๕๓๙) วิทยานิพนธ์
๒๕๔๓ - งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนซ่อมเสริมนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖โดยใช้ชุดฝึกทักษะ กิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง” (๒๕๔๓) ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
๒๕๔๖ - งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของท้องถิ่นภาคเหนือ”
(๒๕๔๖) ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสำนักงานพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขต ๘
๒๕๔๗ - งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบ บูรณาการ รู้ถิ่น รู้ตน คนพัฒนา
เรื่อง วันสังขานต์ล่อง”
(๒๕๔๗)
๒๕๔๘ - งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การใช้ชุดฝึกทักษะสาระนาฏศิลป์ด้วยตนเอง
เรื่อง ภาษาท่ารำประกอบเพลงอธิษฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔”
(๒๕๔๘)
  - งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การสร้างชุดการสอนแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนเรียนอ่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก)” (๒๕๔๘)
๒๕๔๙ - งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การใช้สัญญาเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก)” (๒๕๔๙)
  - งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( e-book )
เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของท้องถิ่นภาคเหนือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖”
(๒๕๔๙)
๒๕๕๐

- งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การสร้างเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ช่วงชั้นที่ ๑ (ชั้นป.๑ -๓ ) (๒๕๕๐)

 
 

 

ไปดู ผลงานด้านการวิจัย ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ