การใช้ชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง
สำหรับครูชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4
 
กลับหน้าผลงานด้านการวิจัย
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การใช้ชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง สำหรับครูชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4
Use of Dramatic Arts Activities Self-Instruction Package for Prathom Suksa 4 Teachers.
ชื่อผู้เขียน นางสาวจารุณี สุทธิสวรรค์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์วีณา วโรตมวิชญ ประธานกรรมการ
อาจารย์สุทธิรา แก้วมณี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ ชื่นชอบ กรรมการ
   
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบความรู้ และการปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการศึกษาชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง และเพื่อศึกษา ความคิดเห็นของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่มีวุฒิการศึกษาทางด้านนาฏศิลป์ จำนวน 15 คน ได้มาโดยการเปิดรับสมัคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้
1. ชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง
2. แบบทดสอบวัดความรู้กิจกรรมนาฏศิลป์
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมนาฏศิลป์
4. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง
ข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบภาคความรู้และภาคปฏิบัติ นำมาเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการเรียน โดยการทดสอบค่าที (t-test) ส่วนข้อมูล จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง ได้นำมาวิเคราะห์โดยการหามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำเสนอเชิงบรรยาย

ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเองที่ได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย เอกสารสิ่งพิมพ์ประกอบภาพ แถบบันทึกเสียง และเทปวิดีทัศน์ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
1.1 ลักษณะการร่ายรำเบื้องต้น
1.2 ภาษาท่า รำประกอบเพลงอธิษฐาน
 
2. การใช้ชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง ทำให้คะแนนภาคความรู้และภาคปฏิบัติ ก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
 
3. ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเอง พบว่า
3.1 ผู้เรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ชุดนี้มีประโยชน์ สามารถเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการปฏิบัติสำหรับผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี
3.2 ควรจะได้มีการเผยแพร่ไปยังโรงเรียนประถมศึกษาที่ขาดแคลนครูผู้สอนที่มีวุฒิทางการศึกษาทางด้านนาฏศิลป์
 
 

 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ