การพัฒนารูปแบบการสอนซ่อมเสริมนาฏศิลป์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
กลับหน้าผลงานด้านการวิจัย
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
ชื่อเรื่องงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการสอนซ่อมเสริมนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดฝึกทักษะกิจกรรมนาฏศิลป์
The Development of Dramatic Arts Remedial Teaching for Prathom Suksa 6 Student by Use of Dramatic Art Activities Instructional Package.
ชื่อผู้วิจัย นางจารุณี สุทธิสวรรค์
ปีที่วิจัย 2543
   
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนซ่อมเสริมนาฏศิลป์ โดยสร้างชุดฝึกทักษะกิจกรรมนาฏศิลป์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ ก่อนและหลังการสอนซ่อมเสริม และเพื่อศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียน ที่มีต่อการสอนซ่อมเสริม โดยใช้ชุดฝึกทักษะกิจกรรมนาฏศิลป์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดฝึกทักษะกิจกรรมนาฏศิลป์ 2) แบบทดสอบภาคความรู้กิจกรรม นาฏศิลป์ 3) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ 4) แบบสอบถาม ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนซ่อมเสริม ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะกิจกรรมนาฏศิลป์โดยการหาคะแนนเฉลี่ย เปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียน โดยการทดสอบค่าที (t – test) และวิเคราะห์ข้อมูล จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น โดยการหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำเสนอเชิงบรรยาย

ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดฝึกทักษะกิจกรรมนาฏศิลป์ มีประสิทธิภาพ 83.06 / 81.39 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ที่กำหนดไว้
 
2. การสอนซ่อมเสริมโดยใช้ชุดฝึกทักษะกิจกรรมนาฏศิลป์ ทำให้คะแนนภาคความรู้และภาคปฏิบัติ ก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
 
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนซ่อมเสริมโดยใช้ชุดฝึกทักษะกิจกรรมนาฏศิลป์ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ชุดฝึกทักษะ กิจกรรมนาฏศิลป์ชุดนี้ สามารถทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ และมีความต้องการที่จะเรียนด้วยชุดฝึกทักษะกิจกรรมนาฏศิลป์ ในเนื้อหาอื่น ๆ อีก และนักเรียนชอบวิธีการเรียนในรูปแบบนี้ เพราะมีความสุข และเป็นอิสระ มีความมั่นใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น เมื่อไม่เข้าใจ ปฏิบัติไม่ได้ หรือไม่ทัน ก็สามารถศึกษาใหม่ได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ทันคนอื่น
 
 

 

 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ