การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ เรื่อง การแสดง พื้นเมืองของท้องถิ่นภาคเหนือ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลับหน้าผลงานด้านการวิจัย
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
ชื่อเรื่องงานวิจัย การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ เรื่อง การแสดง พื้นเมืองของท้องถิ่นภาคเหนือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Construction of the Supplementary Book in Musical and Dramatic Art Subject on Northern
Flok Dances for Prathom Suksa 6 Students.
ชื่อผู้วิจัย นางจารุณี สุทธิสวรรค์
ปีที่วิจัย 2545
   
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของท้องถิ่นภาคเหนือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลัง การอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 จำนวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของท้องถิ่นภาคเหนือ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน ก่อนและหลังเรียน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยการหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที ( t-test ) และวิเคราะห์ข้อมูล จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น โดยการหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำเสนอเชิงบรรยาย

ผลการวิจัยพบว่า


1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของท้องถิ่นภาคเหนือ มีประสิทธิภาพ 80.13 / 80.23 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ที่กำหนดไว้
 
2. การอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม ทำให้คะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
 
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม พบว่า นักเรียน ส่วนใหญ่ชอบทุกสิ่งจากการอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติม เมื่ออ่านแล้วได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน นอกจากนี้ นักเรียนเกิดความรู้สึกรัก ภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงพื้นเมืองของท้องถิ่นภาคเหนือ และต้องการอนุรักษ์ สืบทอดการแสดงนี้ให้คงอยู่ต่อไป
 
 

 

 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ