การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
“รู้ถิ่น รู้ตน คนพัฒนา”
เรื่อง วันสังขานต์ล่อง
 
กลับหน้าผลงานด้านการวิจัย
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
ชื่อเรื่องงานวิจัย การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ “รู้ถิ่น รู้ตน คนพัฒนา” เรื่อง วันสังขานต์ล่อง
ชื่อผู้วิจัย นางจารุณี สุทธิสวรรค์
ปีที่วิจัย 2547
   
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพของหน่วยการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการ เรื่อง วันสังขานต์ล่อง สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียน ตามสาระการเรียนรู้ เพื่อศึกษา คุณลักษณะของนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในทศวรรษหน้า เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียน และ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อกิจกรรมหน่วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง วันสังขานต์ล่อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง วันสังขานต์ล่อง 2) แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 3) แบบประเมินผลงาน 4) แบบทดสอบ 5) ข้อเขียนความคาดหวังที่มีต่อกิจกรรม 6) ข้อเขียนความรู้สึก ของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรม 7) แบบบันทึกช่วยจำ 8) แบบประเมินคุณภาพหน่วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ โดยข้อมูลเชิงปริมาณใช้ความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

1. หน่วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง วันสังขานต์ล่อง มีระดับคุณภาพดีมาก จำนวน 5 รายการ มีระดับคุณภาพดี จำนวน 3 รายการ
 
2. ผลการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , สุขศึกษาและพลศึกษา , การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่วนผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดี ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ และ ศิลปะ
 
3. นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในทศวรรษ หน้า อยู่ในระดับดี
 
4. นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) อยู่ในระดับดี
 
5. นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับดี
 
6. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ พบว่า
6.1 นักเรียนส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่า จะได้เรียนรู้หลากหลายวิชา คิดว่าน่าจะได้รับความสนุกสนานและมีความสุข ตลอดจนคาดหวังว่า จะได้เรียนนาฏศิลป์ และ รำวง
6.2 นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้สึกสนุกสนานในการเรียน และร่วมกิจกรรม มีความรู้สึกดีใจที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม มีความต้องการเรียนรู้ และการจัดงานแบบนี้อีก
6.3 ในการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง นักเรียนมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติกิจกรรมส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบ ทำงานอย่างมีความสุข และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน
 
 

 

 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ