การใช้ชุดฝึกทักษะสาระนาฏศิลป์ด้วยตนเอง
เรื่อง ภาษาท่ารำประกอบ เพลงอธิษฐาน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
กลับหน้าผลงานด้านการวิจัย
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
ชื่อเรื่องงานวิจัย การใช้ชุดฝึกทักษะสาระนาฏศิลป์ด้วยตนเอง เรื่อง ภาษาท่ารำประกอบ เพลงอธิษฐาน
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้วิจัย นางจารุณี สุทธิสวรรค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ( บ้านเอก ) อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
   
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดฝึกทักษะสาระนาฏศิลป์ด้วยตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้า ทางการเรียน สาระนาฏศิลป์ ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะสาระนาฏศิลป์ด้วยตนเอง และเพื่อศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะสาระนาฏศิลป์ด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดฝึกทักษะ สาระนาฏศิลป์ด้วยตนเอง 2) แบบทดสอบภาคความรู้สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ภาษาท่า รำประกอบเพลงอธิษฐาน 3) แบบประเมินพฤติกรรม การปฏิบัติ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะสาระนาฏศิลป์ด้วยตนเอง ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ ชุดฝึกทักษะสาระนาฏศิลป์ด้วยตนเอง โดยการหาคะแนนเฉลี่ย เปรียบเทียบความก้าวหน้า ทางการเรียน โดยการทดสอบค่าที ( t-test ) และวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำเสนอเชิงบรรยาย

ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดฝึกทักษะสาระนาฏศิลป์ด้วยตนเอง มีประสิทธิภาพ 85.06 / 83.39 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ที่กำหนดไว้
 
2. การเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะสาระนาฏศิลป์ด้วยตนเอง ทำให้คะแนนภาค ความรู้ และภาคปฏิบัติ ก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
 
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะสาระนาฏศิลป์ด้วยตนเอง พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ชุดฝึกทักษะ สาระนาฏศิลป์ด้วยตนเองนี้ สามารถทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ และมีความต้องการที่จะเรียนรู้ ด้วยชุดฝึกทักษะ สาระนาฏศิลป์ด้วยตนเองในเรื่องอื่น ๆ อีก และนักเรียนชอบวิธีการเรียนในรูปแบบนี้ เพราะมีความสุข และเป็นอิสระ มีความมั่นใจ ในการเรียนมากยิ่งขึ้น เมื่อไม่เข้าใจปฏิบัติไม่ได้ หรือไม่ทัน ก็สามารถศึกษาใหม่ได้ โดยไม่ต้องมีความกังวลว่าจะไม่ทันคนอื่น
 
 

 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ