การสร้างชุดการสอนแบบบูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
สำหรับเด็กเรียนอ่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
กลับหน้าผลงานด้านการวิจัย
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย) การสร้างชุดการสอนแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับเด็กเรียนอ่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(ภาษาอังกฤษ) Constructing a Thai Language Subject Integrated Instructional Package for Children slowly learn Prathom Suksa 1
ชื่อผู้วิจัย นางจารุณี สุทธิสวรรค์ Mrs.Jarunee Suttisawan
ปีที่ทำวิจัย ปีที่ทำวิจัยเสร็จ 2549 ช่วงเวลาที่ทำวิจัย ปีการศึกษา 2548
   
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการสอนแบบบูรณาการ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับเด็กเรียนอ่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การบรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 60 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ( บ้านเอก ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดการสอนแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ เป็นร้อยละของค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบกับเกณฑ์การผ่านวัตถุประสงค์ ร้อยละ 60

ผลการวิจัย พบว่า

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 20 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของวัตถุประสงค์ และผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังทั้งหมด คือ มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 62.46 ถึง 87.25 โดยมีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 77.45 ภายหลังจากการเรียนรู้ ด้วยชุดการสอน แบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
 

 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ