การใช้สัญญาเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
กลับหน้าผลงานด้านการวิจัย
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
หัวข้อเรื่อง การใช้สัญญาเงื่อนไขเพื่อลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 จังหวัดเชียงใหม่
The Use of Contingency Contract to Decrease Not Responsibility
Behavioral of Students in Prathom Suksa 2, Thairathwittaya 12 School, Chiang Mai Province.
ชื่อผู้วิจัย นางจารุณี สุทธิสวรรค์
สถานที่ทำงาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 33 หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 โทร. 053 -459008, 053 - 459270
มือถือ 081- 9510399
   
บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลการใช้สัญญาเงื่อนไข เพื่อลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการ ส่งงาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ( บ้านเอก ) โดยมีเป้าหมาย คือ นักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน มีความรับผิดชอบในการส่งงาน มากขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนคน และจำนวนชิ้นงาน

วิธีการวิจัย

ประชากรเป้าหมายในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 14 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 3 ระยะ ในระยะเส้นฐาน ได้ทำการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้น ทำสัญญาเงื่อนไขร่วมกันระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอน ระยะใช้สัญญา ได้ทำการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมในการส่งงาน ของนักเรียน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ โดยแต่ละสัปดาห์จะมีการตรวจสอบสมุดสะสมดาวเพื่อแจกของรางวัล และการปรับสินไหม ในกรณีไม่ส่งงานตามสัญญาเงื่อนไข และในระยะติดตามผล ไม่มีการให้รางวัล หรือการปรับสินไหม แต่มีการสังเกต และบันทึกพฤติกรรม ในการส่งงานต่อไป โดยใช้ระยะเวลา 3 สัปดาห์ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และนำเสนอในรูปตาราง และแผนภูมิ ทั้ง 3 ระยะ

ผลการวิจัย

คะแนนความรับผิดชอบในการส่งงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 3 ระยะ เพิ่มขึ้นตาม ลำดับ นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลแล้ว พบว่า นักเรียนร้อยละ 85.71 มีความรับผิดชอบในการส่งงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของจำนวนชิ้นงานทั้งหมด

ข้อเสนอแนะ
ควรปรับใช้สัญญาเงื่อนไข เพื่อศึกษาหรือพัฒนาพฤติกรรมที่มีปัญหาในด้านอื่น ๆ

คำสำคัญ
สัญญาเงื่อนไข, ความรับผิดชอบ Contingency Contract , Responsibility

 
 

 

 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ