การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของท้องถิ่นภาคเหนือ
 
กลับหน้าผลงานด้านการวิจัย
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
ชื่อเรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของท้องถิ่นภาคเหนือ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Construction of Electronics Book Traditional Performing Arts of the North for Prathom Suksa 6 Students.
ผู้วิจัย นางจารุณี สุทธิสวรรค์ ตำแหน่ง ครู คศ .2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ 50280 โทร. 053-459008 081-9510399
ปีที่ทำวิจัย ปีที่ทำวิจัยเสร็จ 2549
ช่วงเวลาที่ทำวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549
   
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของท้องถิ่นภาคเหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลการเรียนภาคความรู้ของนักเรียน ก่อนและหลังการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และเพื่อศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

1) หนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของท้องถิ่นภาคเหนือ จำนวน 10 เรื่องย่อย
2) แบบทดสอบภาคความรู้ ก่อนและหลังเรียน
3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยการหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที (t-test) และวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น โดยการหาค่ามัชฌิมคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และนำเสนอเชิงบรรยาย

ผลการวิจัยพบว่า

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของท้องถิ่น ภาคเหนือ มีประสิทธิภาพ 80.13 / 80.25 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้
 
2. การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ทำให้คะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001
 
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 95.23 มีความคิดเห็นในเชิงบวก โดยชอบการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เนื่องจากมีความน่าสนใจ ทั้งในด้านการนำเสนอเนื้อหา รูปภาพ และเสียงประกอบ เมื่ออ่านแล้วได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนรู้สึกภูมิใจ ในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแสดงพื้นเมืองของภาคเหนือ โดยอยากแสดงในชุดต่าง ๆ เพื่อสืบทอด และอนุรักษ์ ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไป
 
 

 

 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ