การสร้างเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)
 
กลับหน้าผลงานด้านการวิจัย
กลับหน้าหลัก ผลงานด้านการวิจัย ผลงานรางวัลที่ตนเองได้รับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเยี่ยมชม ประวัติส่วนตัว
 
 
 
ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย) การสร้างเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)
  (ภาษาอังกฤษ) Constructing a Teaching Materials Dramatic Art Subject for Prathom Suksa 1 -3
ชื่อผู้วิจัย นางจารุณี สุทธิสวรรค์ Mrs.Jarunee Suttisawan
ปีที่ทำวิจัย ปีที่ทำวิจัยเสร็จ 2551 ช่วงเวลาที่ทำวิจัย ปีการศึกษา 2550
   
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการ เรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 70 / 70 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระนาฏศิลป์ โดยเปรียบเทียบกับ เกณฑ์ผ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ร้อยละ 80 ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 40 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 /1 จำนวน 28 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 /1 จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 88 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบหลังเรียน ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ทั้งภาคความรู้ และภาคปฏิบัติ 4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบบันทึกความรู้สึก และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ โดยใช้เอกสารประกอบการสอน ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน โดยการหาค่าร้อยละ วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ผ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ร้อยละ 80 วิเคราะห์ความรู้สึก และความคิดเห็น ของนักเรียน โดยความถี่ และค่าร้อยละ ในข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เนื้อหา ในข้อมูลเชิงคุณภาพ และนำเสนอข้อมูลเชิงบรรยาย ผลการวิจัย พบว่า

 
1. เอกสารประกอบการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 73.75 / 71.50 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 78.57 / 74.29 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 79.33 / 73.33 สรุปได้ว่า เอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 / 70
 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระนาฏศิลป์ ของนักเรียนโดยเปรียบเทียบกับ เกณฑ์ผ่านผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังร้อยละ 80 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 90.00 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 92.86 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 93.33
 
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ โดยใช้เอกสารประกอบ การสอน ผลปรากฏว่า นักเรียนจำนวนร้อยละ 82.95 มีความรู้สึกชอบรูปภาพประกอบที่มีความสวยงาม นักเรียนจำนวนร้อยละ 79.55 มีความเห็นว่า ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น และมีความง่าย ต่อการเรียนรู้ มีความต้องการให้ครูใช้เอกสารประกอบการสอนในปีต่อไปอีก นักเรียนจำนวนร้อยละ 77.27 มีความ รู้สึกดีใจที่ได้เรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมตามเอกสารประกอบการสอนเพราะนำไปทบทวนที่ไหนก็ได้ตามความต้องการ ทำให้ไม่ลืมท่ารำที่ได้เรียนไป นักเรียนจำนวน ร้อยละ 73.86 รู้สึกสนุกสนานในการเรียน
 
 

 

 

 

 

ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ Email:
โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาเชียงใหม่เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ